DMCA

DMCA Известување за повреда на авторските права

ManyToon е давател на услуги на Интернет, како што е дефинирано во Законот за авторско право на дигитален милениум.

Ние го сфаќаме прекршувањето на авторските права многу сериозно и енергично ќе ги заштитиме правата на сопствениците на правни авторски права.
Ако сте сопственик на авторски права на содржина што се појавува на веб-страницата на ManyToon и не сте овластиле употреба на содржина, мора да не известите писмено за да може да ја идентификуваме наводно повредената содржина и да преземеме мерки.


Ние нема да можеме да преземеме какви било активности ако не ни ги доставите потребните информации, затоа ве молиме контактирајте со нас, можете да направите писмено известување преку е-пошта. Вашето писмено известување мора да го содржи следново:

  • Специфична идентификација на дело заштитено со авторско право за коешто тврдите дека е повредено. Ако се жалите за повреда на повеќе дела заштитени со авторски права со едно известување, мора да доставите репрезентативен список со кој ќе се утврдат специфични за секоја од работите за кои тврдите дека се повредени.
  • Специфична идентификација на локацијата и описот на материјалот за кој се тврди дека крши или е предмет на повреда на активност со доволно детални информации за да ни овозможи да го лоцираме материјалот. Треба да ги вклучите специфичните URL или URL на веб-страниците каде што се наоѓа наводно материјалот за повреда.
  • Информации кои се разумно доволни за да ни овозможат да контактираме со странката што може да содржи име, адреса, телефонски број и електронска пошта и потпис со кој може да се контактира странката што поднесува жалба.
  • Изјава дека странката жалба има добра верба дека користењето на материјалот на начинот на кој се жали не е овластен од сопственикот на авторските права, неговиот агент или законот.
  • Изјава дека информациите во известувањето се точни, и под казна за уништување дека тужителот е овластен да постапи во име на сопственикот на ексклузивно право кое, наводно, е повредено.

Писмено известување треба да биде испратено до нашиот назначен агент како што следи:

Е-пошта на DMCA AGENT: [заштитена по е-пошта]